Glasilo Slovenskega odonatološkega društva – Exuviae

V glasilu so objavljeni izvirni raziskovalni članki, pregledi, poročila, favnistične notice in kratke zabeležke iz vseh področij odonatologije. V želji po širši dostopnosti in razumljivosti so članki napisani večinoma v angleškem jeziku, sprejemljivi so tudi slovenski, nemški, italijanski in francoski jezik. Glavni namen glasila je zaobjeti in vzpodbuditi odonatološke raziskave, ne samo v Sloveniji, ampak v celotni skupnosti dežel Alpe-Adria. Vsakršni prispevki, vključno z majhnimi in zanimivimi favnističnimi noticami, so zato zelo dobrodošli (ISSN 1218-3664).

Exuviae 1/1 (1994)– izšlo junija 1994
BEDJANIČ, M.: Odonatna favna Turnovih ribnikov (Rače, Slovenija) 1-5
GEISTER, I.: Kačji pastirji krajinskega parka Šturmovci (Videm pri Ptuju, Slovenija). 5-9
KIAUTA, B.: Gradivo za odonatološko bibliografijo Slovenije. 9-15
PILON, J. G.: Spomin na odonatološko sodelovanje med Montrealom in Ljubljano. 16
Exuviae 2/1(1995) – izšlo marca 1996
KOTARAC, M., M. BEDJANIČ, A. PIRNAT & A. ŠALAMUN: Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) v Beli krajini (JV Slovenija). 1-9
BEDJANIČ, M.: Lestes macrostigma (Eversmann, 1836), a new species for the dragonfly favna of Slovenia and rediscovered in Croatia (Zygoptera: Lestidae). 10-12
VOLJČ, I.: Novi podatki o kačjih pastirjih reke Ribnice. 13-14
KOTARAC, M.: Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935, a new species for the odonate fauna of France. 15-16
Exuviae 3/1(1996)– izšlo junija 1997
ČERVEK, U., A. FERK & M. SAMEJA: Kačji pastirji (Odonata) akumulacijskega jezera Komarnik pri Lenartu (SV Slovenija). 1-12
BEDJANIČ, M. & M. Štern:Kačji pastirji kala v bližini vasi Gračišče. (JZ Slovenija). 13-16
Exuviae 4/1(1997)– izšlo junija 1997
PIRNAT, A.:Afriški minljivec, Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839), nova vrsta v favni kačjih pastirjev Slovenije (Anisoptera: Aeshnidae). 1-3
ŠALAMUN, A. & M. BEDJANIČ: Kačji pastirji (Odonata) iz Slovenije in Hrvaške v zbirki "Finzi" Tržaškega prirodoslovnega muzeja (Museo Civico di Storia Naturale di Trieste). 4-10
TOMC. V.: Izletanje nekaterih reofilnih vrst kačjih pastirjev v reki Kolpi. 11-16
Exuviae 5/1(1998) – izšlo novembra 1999
GEISTER, I.: Seznam slovenskih imen kačjih pastirjev (Odonata). 1-5
PIRNAT, A.: Study of emergence in Pyrrhosoma nymphula (Sulzer) (Zygoptera: Coenagrionidae). 6-12
HOLUŠA, O.: The first record of Orthetrum coerulescens anceps (Schneider, 1845) in Slovenia (Anisoptera: Libellulidae). 13-16
Exuviae 6/1(1999) – izšlo decembra 1999
TRILAR T. & M. BEDJANIČ: Prispevek k poznavanju kačjih pastirjev otoka Lastova. Dalmacija, južna Hrvaška. 1-6
BEDJANIČ, M.: Mahovna deva Aeshna subartica elisabethae Djakonov 1922, nova vrsta v favni kačjih pastirjev Slovenije. 7-10
BROCHAUS, T.: Najdba mahovne deve Aeshna subartica elisabethae Djakonov, 1922 in alpskega lesketnika Somatochlora alpestris (Selys 1840) na visokem barju Šijec na Pokljuki, severozahodna Slovenija (Anisoptera; Aeshnidae, Corduliidae). 11-13
BEDJANIČ, M.: Nove najdbe afriškega minljivca Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) v Sloveniji (Anisoptera; Aeshnidae). 14-18
KOTARAC, M.: Dodatna notica o androkromih samičkah opoldanskega škrlatca Crocothemis erythraea (Brulle, 1832). 19-20