New records of Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) in Slovenia (Anisoptera: Aeshnidae)
NOVE NAJDBE AFRIŠKEGA MINLJIVCA HEMIANAX EPHIPPIGER (BURMEISTER, 1839) V SLOVENIJI (ANISOPTERA: AESHNIDAE)

Matjaž BEDJANIČ
Fram 117/a, SI-2313 Fram, Slovenia E-mail: matjaz.bedjanic@guest.arnes.si

The development of the species was confirmed at two localities in the vicinity of Maribor, northeastern Slovenia. Known records for Slovenia are mapped and a short discussion on the threat status of the species in Slovenia is added.

Razvoj vrste je bil potrjen na dveh lokalitetah v okolici Maribora, severovzhodna Slovenija. Znane najdbe za Slovenijo so predstavljene na karti, dodana je tudi kratka razprava o ogroženosti vrste v Sloveniji.