Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839), nova vrsta v favni kačjih pastirjev Slovenije (Anisoptera: Aeshnidae)
HEMIANAX EPHIPPIGER (BURMEISTER, 1839), A NEW SPECIES IN THE DRAGONFLY FAUNA OF SLOVENIA (ANISOPTERA: AESHNIDAE)

Alja PIRNAT
Vošnjakova 4a, SI-1000 Ljubljana, Slovenia E-mail: alja.pirnat@guest.arnes.si

Konec julija 1995 so bili pri Proseniškem, vzhodno od Celja, najdeni levi in ličinke vrste Hemianax ephippiger, kar je prva najdba te vrste v Sloveniji.

In the end of July 1995 larvae and exuviae of Hemianax ephippiger were found for the first time in Slovenia on the locality at Proseniško, east from Celje.