Contribution to the knowledge of the dragonfly fauna of Lastovo island, Dalmatia, southern Croatia
PRISPEVEK K POZNAVANJU KAČJIH PASTIRJEV OTOKA LASTOVA, DALMACIJA, JUŽNA HRVAŠKA

Tomi TRILAR1 & Matjaž BEDJANIČ2
1Slovenian Museum of Natural History, Prešernova 20, P. O. Box 290, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, E-mail: ttrilar@pms-lj.si
2Fram 117/a, SI-2313 Fram, Slovenia, E-mail: matjaz.bedjanic@guest.arnes.si

A list of 7 dragonfly species recorded on the island in June and July 1998 is given. Cordulia aenea (L.) is new for the odonate fauna of Dalmatia. Its distribution in southern Europe is outlined and commented.

Podan je seznam 7 vrst kačjih pastirjev, zbranih na otoku v juniju in juliju 1998. Močvirski lebduh Cordulia aenea (L.) je nov za odonatno favno Dalmacije. Njegova razširjenost v južni Evropi je pregledno opisana in komentirana.