Projekti slovenskega odonatološkega društva 

Mladinski raziskovalni tabori

Do zdaj smo v sodelovanju z ZOTKS-Gibanje znanost mladini in Societas herpetologica slovenica - društvom za proučevanje dvoživk in plazilcev uspešno izvedli sedem mladinskih raziskovalnih taborov: Veržej '94, Podzemelj '95,  Spodnje Duplje '96, Dolenja vas '97, Dramlje '99 in Stari trg pri Ložu '00,. Udeležili so se jih dijaki srednjih šol iz cele Slovenije, nekateri tudi po večkrat. Namen taborov je, da dijaki spoznavajo različne živalske in rastlinske skupine (prepoznavanje vrst, načina življenja, razmnoževanje, razvoj, njihova vloga v ekosistemu), različne metode popisovanja flore in favne na terenu ter obdelujejo material in podatke v laboratoriju (kako se uporabljajo določevalni ključi, izpolnjevanje popisnih listov za kartiranje favne in flore v Sloveniji). Spoznavajo de tudi z različnimi tipi biotopov in razlikami med njimi v flori in favni.

Poleg tega tabori v manjših krajih dvigujejo naravovarstveno zavest pri domačinih ter pripomorejo k vpeljevanju biologije med mladino in nestrokovno javnost.

Časovni termin:
Konec junija, začetek julija (10 dni).

Ciljna skupina:
Dijaki srednjih šol.

 

Delavnice o kačjih pastirjih

Zgodaj spomladi v društvo pripravimo dve delavnici: ena je namenjena morfologiji ličink in levov, druga pa morfologiji odraslih kačjih pastirjev. Udeleženci delavnice se na materialu iz študijske zbirke društva naučijo uporabljati določevalne ključe. Z diapozitivi so predstavljene vrste kačjih pastirjev v Sloveniji in njihovi biotopi.

Časovni termin:
Marec ali april (2 dni).

Ciljne skupine:
Člani društva, profesorji in učitelji biologije, študentje, dijaki, učenci...

Pedagoške delavnice

Strokovna predstavitev kačjih pastirjev od diapozitivih in z zbirko študijskega materiala. Praktičen prikaz biologije in ekologije kačjih pastirjev ter določevanja vrst. Predstavitev ideje za delo z učenci v pedagoškem procesu, ideje in navodila za izdelavo raziskovalnih nalog na temo kačji pastirji.

Ciljna skupina:
Profesorji in učitelji biologije.

 

Strokovna pomoč in mentorstvo s področja proučevanja kačjih pastirjev (Odonata) in naravovarstva vodnih biotopov

Člani našega društva so mentorji na mladinskih raziskovalnih taborih in pri raziskovalnih nalogah na osnovnih in srednjih šolah za področje biologije in naravovarstva,.

Društvo organizira tudi strokovna predavanja na temo varovanja vodnih biotopov s poudarkom na kačjih pastirjih za zainteresirano javnost (šole, lokalne skupnosti, nevladne organizacije).

Ciljna skupina:
Profesorji in učitelji biologije, študentje, dijaki, učenci, zainteresirana javnost.

 

Bloška Planota

Bloška Planota je največje strnjeno območje nizkega barja v Sloveniji. Barja sodijo med najbolj ogrožene tipe vlažnih biotopov nasploh, zato ima ohranitev in zavarovanje le-teh velik pomen za biotsko raznolikost (biodiverziteto) Slovenije. Hkrati je Bloška Planota biotop mnogih ogroženih živalskih in rastlinskih vrst v evropskem in ne samo slovenskem merilu.

Namen našega projekta je bil izdaja knjižice o Bloški Planoti in njenih naravnih znamenitostih ter predlog smernic za ohranitev tega pomembnega naravovarstvenega območja. Knjižica je namenjena predvsem informiranju lokalne skupnosti in smo jo razdelili  vsem gospodinjstvom na Bloški Planoti. Na ta način smo želeli dvigniti naravovarstveno zavest domačinov, da bodo lahko sami z malo truda prispevali k ohranitvi tega območja.

V okviru projekta smo organizirali predavanja, podali pa smo tudi strokovne podlage za vključitev Bloške Planote v Notranjski regijski park.

Pri projektu je sodelovalo več strokovnjakov za posamezne živalske in rastlinske skupine. Pri informiranju in popularizciji problema v lokalni in širši javnosti smo sodelovali z lokalnimi nevladnimi organizacijami in REC-om.

Ciljna skupina:
Lokalna skupnost na Bloški Planoti z okolico, širša slovenska javnost.