Slovenska odonatološka bibliografija;

(obnovljena oktobra 2000)

V Slovenskem odonatološkem društvu posvečamo rednemu in sistematičnemu beleženju objavljenih podatkov o kačjih pastirjih Slovenije prav posebno pozornost. Bibliografija je bila zbrana do oktobra 2000.

Adamović, Ž., Lj. Andjus & A. Mladenović, 1992. Cordulegaster heros Theischinger, 1979 in Serbia and Macedonia (Odonata: Cordulegastridae). Opusc. zool. flumin. 101: 1-11.

Adamović, Ž. R., 1990. Odonata of Daićsko jezero. Bull. Acad. serbe Sci. Arts (Sci Math. Nat.) 102(32): 15-20.

Adamović, Ž. R., 1996. The summer odonata species in the lower Tisa valley, Banat. Acta entomologica serbica 1(1/2): 63-80.

Adamović, Ž. R., Lj. Anđus & Lj. Mihajlović, 1996. Habitat distribution and biogeographical features of the Odonata in the Durmitor range, Montenegro. Notul odonatol. 4(7): 109-114.

Ahlin, M., B. Bitenc, & L. Gornik, 1998. Preobrazba v naravi: kačji pastirji spomladi na Koseškem bajerju. Seminarska naloga, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana. 8 str.

Aljančič, M., J. Bole, A. Budihna, I. Geister, M. Hafner, A. Polenec & J. Vovk [prevajalci] / Garms, H. & L. Borm, 1981. Živalstvo Evrope: Priročnik za določanje živalskih vrst. Mladinska knjiga, Ljubljana. xxxii+549 str.

AUPIČ, N. & V. TOMC, 1995. Kačji pastirji. V: Raziskovalni tabor Zalog 95, Novo mesto, 21.-30. junij 1995, str. 21-26, Klub za nadarjene učence, Novo mesto.

Babij, V., M. Bedjanič, S. Tome & A. Seliškar, 1997. Rastlina, žival in biotop leta 1997. Sklad za naravo & Prirodoslovno društvo Slovenije, Ljubljana. 8 str..

Bajd, B., 1995. Pojdimo k mlaki. Pedagoška obzorja, Novo mesto. 76 str.

Bedjanič, M., 1991. Odonatna favna Turnerjevih ribnikov v Spodnjih Račah. Naloga za 8. srečanje mladih raziskovalcev za napredek Maribora, Maribor. iv+27 str.

Bedjanič, M., 1993. Gradivo za razstavo “Škodljive in koristne žuželke v Sloveniji”: Kačji pastirji (Odonata). Privatno ciklostirano, Fram. 3 str.

BEDJANIČ, M., 1994. Seznam odonatne favne Slovenije. Acta entomologica slovenica 2: 43-54.

BEDJANIČ, M., 1994. Odonatna favna Turnovih ribnikov (Rače, Slovenija). Exuviae 1(1): 1-5.

BEDJANIČ, M., 1994. Records of some little known and a new Sympetrum species for the odonate fauna of Slovenia. Notulae odonatologicae 4 (3): 51.

BEDJANIČ, M. & M. KOTARAC, 1994. Contribution to the knowledge of Epitheca bimaculata (Charpentier) in Slovenia. Abstr. Pap. 1st Odonatol. Symp. Alps-Adriatic reg. Comm., Maribor: 19.

BEDJANIČ, M., 1995. Leucorrhinia caudalis (Charp.) and Leucorrhinia pectoralis (Charp.) new for the odonate fauna of Slovenia (Anisoptera: Libellulidae). Notulae odonatologicae 4(5): 89-90.

BEDJANIČ, M., 1995. Poročilo odonatološke skupine. V: M. Bedjanič (ured.), Tabor študentov biologije Raka 92, Smast 93, Črneče 94, str. 67-72, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.

Bedjanič, M., 1995. Vorläufiger Bericht über die Libellenfauna des Dravsko polje und seiner Umgebung (Steiermark, NO Slowenien). Programm Kurzfassungen der Beiträge und Teilnehmerverzeichnis zur 14. Jahrestagung der GdO vom 24. - 26. Marz 1995, Alexisbad: 21.

BEDJANIČ, M., 1996. Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) a new species in the dragonfly fauna of Slovenia and rediscovered in Croatia (Zygoptera: Lestidae). Exuviae 2/1(1995): 10-12.

BEDJANIČ, M., 1996. Ogroženost favne kačjih pastirjev (Odonata). V: J. Gregori, A. Martinčič, K. Tarman, O. Urbanc-Berčič, D. Tome & M. Zupančič (ured.), str. 278-284, Narava Slovenije, stanje in perspektive, Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana.

BEDJANIČ, M. & M. KOTARAC, 1996. Contribution to the knowledge of the odonate fauna of Bloke Plateau, Slovenia. Opuscul. zool. flumin. 148: 1-14.

Bedjanič, M., 1997. Potek preobrazbe, spolna struktura in velikost populacije nosne jezerke (Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)) v glinokopu Opekarne Pragersko v Pragerskem (SV Slovenija) (Odonata: Corduliidae). Seminarska naloga pri predmetu Ekologija živali, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. 14 str.

Bedjanič, M., 1997. Raziskovalni tabor študentov biologije Središče ob Dravi '97. Erjavecia 4: 10-11.

BEDJANIČ, M., 1997. Žival meseca aprila: Prisojni zimnik (Sympecma fusca). Proteus 59(8): 387-389, 399.

BEDJANIČ, M., L. BOŽIČ, A. FERK & A. PIRNAT, 1997. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) na območju med rekama Dobro in Kolpo (S Hrvaška). V: M. Kotarac (ured.), Mladinska biološka raziskovalna tabora Podzemelj '95 in Duplje '96, str. 43-49, ZOTKS-Gibanje znanost mladini, Ljubljana.

Bedjanič, M, A. Gogala, I. Leskovar, S. Polak, K. Poboljšaj & R. Verovnik, 1997. Bloška planota - močvirni biser Notranjske. Slovensko odonatološko društvo, Societas herpetologica slovenica & Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana. 8 str..

Bedjanič, M. & M. Štern, 1997. Kačji pastirji kala v bližini vasi Gračišče. (JZ Slovenija). Exuviae 3/1: 13-16.

Bedjanič, M., 1998. Kačji pastirji (Odonata). Gea 8(2): 28-29.

Bedjanič, M., 1998. Pisani svet kačjih pastirjev (Odonata) ob reki Muri - Poročilo odonatološke skupine. V: M. Vogrin (ured.), Mladinski ekološki raziskovalni tabor Tišina '97, str. 23-30, 50, PEC & ZTKS, Murska Sobota.

Bedjanič, M., 1998. Pisani svet kačjih pastirjev. Gea 8(2): 42-45.

Bedjanič, M., 1998. Predstavitve NVO: Slovensko odonatološko društvo. Bilten (april 1998), Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, Ljubljana: 9-10.

Bedjanič, M., 1998. Raziskave biologije nosne jezerke Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) v Sloveniji (Anisoptera: Corduliidae). Erjavecia 6: 26-27.

Bedjanič, M., 1999. Aeshna subarctica elisabethae Djakonov 1922, new for the odonate fauna of Slovenia (Anisoptera: Aeshnidae). Exuviae 6: 7-10.

Bedjanič, M., 1999. Kačji pastirji - Pisano življenje med vodo in nebom. Proteus 62(1): 4, 8-17, 47.

Bedjanič, M., 1999. Krajinski park Rački ribniki – Požeg: Predstavitev vsebine novega naravoslovnega vodnika. Erjavecia 8: 11-15.

Bedjanič, M., 1999. New records of Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) in Slovenia (Anisoptera: Aeshnidae). Exuviae 6: 14-18.

Bedjanič, M., 1999. O nevretenčarjih. V: M. Vogrin & N. Vogrin (ured.), Krajinski park Rački ribniki - Požeg: Vodnik, str. 57-75, 124-126, Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave, Rače.

Bedjanič, M., 1999. Žival meseca septembra: Stasiti kamenjak (Sympetrum depressiusculum). Proteus 62(1): 36-38, 47.

Bedjanič, M, A. Pirnat & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji širšega območja ob reki Dravi. V: M. Govedič (ured.), Raziskovalni tabor študentov biologije Središče ob Dravi '97, str. 31-37, ZOTKS-Gibanje znanost mladini, Ljubljana.

Bedjanič, M., A. Pirnat & A. Šalamun, 1999. Prispevek k poznavanju kačjih pastirjev širšega območja ob reki Dravi med Ptujem in Središčem ob Dravi, severovzhodna Slovenija (Insecta, Odonata). Natura Sloveniae 1: 45-69.

Bedjanič, M., 2000. Drobtinice in ocvirki: afriški minljivec Hemianax ephippiger, zgodnji trsničar Brachytron pratense. Erjavecia 9: 20-22.

Bedjanič, M. & S. Weldt, 2000. Rediscovery of Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) in Slovenia (Zygoptera: Coenagrionidae). Exuviae 7(1): 25-29.

Bešovski, V. L., 1994. Fauna bulgarica 23. Insecta, Odonata. Bulgarian Academy of Science, Sofia. 372 pp.

BOGNOLO, E. & I. PECILE, 1995. La fauna odonatologica del Carso triestino, del Carso Goriziano e di alcune localita limitrofe. Atti Mus. civ. Stor. nat. Trieste 46: 145-171.

BOLE, J., 1985. Živalstvo. V: I. Fabjan (ured.), Triglavski narodni park - Vodnik, str. 94, Triglavski narodni park, Bled.

BOLE, J., 1987. Animal life. V: I. Fabjan (ured.), A guide to the Triglav National Park, str. 105, Triglavski narodni park, Bled.

Bos, F. & M. Wasscher, 1997. Veldigs Libellen. Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht. 256 str.

Brauer, F., 1856. Verzeichniss der in Kaiserthume Österreich aufgefundenen Odonaten und Perliden. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 6: 229-234.

Brauer, F., 1876. Die Neuropteren Europas und insbesondere Österreichs mit Rücksicht auf ihre geographische Verbreitung. Festschr. Feier 25.-Besteh. zool.-bot. Ges. Wien: 263-300.

Brelih, S. & J. Gregori, 1980. Redke in ogrožene živalske vrste v Sloveniji. Prir. Muz. Slov., Ljubljana. 264 str.

Brezigar, J. & M. Žajdela, 1998. Razvoj kačjih pastirjev. Seminarska naloga, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana. v str.

Brockhaus, T., 1999. Ein Nachweis von Aeshna subarctica elisabethae Djakonov, 1922 und Somatochlora alpestris (Sélys, 1840) im Hochmoor Šijec auf der Pokljuka, NW Slowenien (Anisoptera: Aeshnidae, Corduliidae). Exuviae 6: 11-13.

Brulc, U., 1989. Utrinki s poti po Planinskem polju. Proteus, Ljubljana 51(9/10): 374-375.

Burbach, K. & M. Winterholler, 1997. Die Invasion von Hemianax ephippiger (Burmeister) in Mittel- und Nordeuropa 1995/1996 (Anisoptera: Aeshnidae). Libellula 16(1/2): 33-59.

Burbach, K. & M. Winterholler, 1998. Schabrackenlibelle Hemianax ephippiger (Burmeister 1839). V: K. Kuhn & K. Burbach (ured.), Libellen in Bayern, str. 136-137, Ulmer, Stuttgart (Hohenheim).

Carnelutti, J., 1962. Boštjan Kiauta: Odonatna favna Triglavskega narodnega parka, Varstvo spomenikov VII, Ljubljana 1960. Varstvo narave 1: 176.

Corbet, P. S., 1999. Dragonflies: Ecology and Behaviour of Odonata. Harley Books, Colchester. xxxiii+829 str.

ČERNE, I., 1995. Meritve ličink vrste Onychogomphus forcipatus. Seminarska naloga za predmet Ekologija živali, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta-Oddelek za biologijo, Ljubljana. VI+44str.

ČERVEK, U., A. FERK & M. SAMEJA, 1995. Kačji pastirji AJ Komarnik. Raziskovalna naloga za 12. srečanje mladih raziskovalcev za napredek Maribora, Maribor. 23 str.

Červek, U., 1997. Poročilo odonatološke skupine. V: I. Kodele Krašna (ured.), Raziskovalni ekološki tabor "Goče 97", str. 36-40, Zveza prijateljev mladine Ajdovščina, Ajdovščina.

ČERVEK, U., A. FERK & M. SAMEJA, 1997. Kačji pastirji (Odonata) akumulacijskega jezera Komarnik pri Lenartu (SV Slovenija). Exuviae 3/1(1996): 1-12.

D. U., 1997. Svetovni simpozij o kačjih pastirjih. Delo 39(161): 3. (15.VII.1997)

Deliry, C. & D. Loose, 1987. Notes odonatologiques de Grece et de Yougoslavie. Sympetrum, Grenoble 1: 3-22.

Denac, D., S. Strgulc & A. Vrezec, 2000. Wetland shadow list Slovenia: Prepared by Bird Life Slovenia (DOPPS) for World Wide Fund for Nature. DOPPS, Ljubljana. x + 189 str.

Devetak, D. & K. Mlinarič, 1992. On a small dragonfly collection from Slovenia in the department of Biology, University of Maribor. Notul. odonatol. 3 (9): 151.

Dijkstra, K. D., P. Edelaar, K. Goudsmits, V. Kalkman, R. Ketelaar & M. Wasscher, 1997. Van heros naar hylas, Libellen in Slovenië en Oostenrijk. NieuwBr. ned. Ver. Libellenstudie 1(3): 8-9.

DOBRAVEC, J., (ured.) 1995. Življenje v vodah Triglavskega narodnega parka. Razpr. Razisk. Triglavski nar. Park 4: 1-101.

Dorfmeister, G., J. Eberstaller, F. Gatterer & L. Möglich, 1864. Bericht über einen zoologischen Ausflug auf das Bachergebirge bei Marburg, unternommen am 4. Juni 1863. Mitt. naturw. Ver. Steiermark 2: 120-127.

Dumont, H. J., 1976. Aeschna charpentieri Kolenati, 1846, a synonym of Cordulegaster insignis Schneider, 1845, and the correct status of Cordulegaster charpentieri auctorum (Anisoptera: Cordulegastridae). Odonatologica 5(4): 313-321.

Edelaar, P., 1997. Het Internationale Libellensymposium Maribor, Slovenië, juli 1997. NieuwBr. ned. Ver. Libellenstudie 1(3): 7.

Ehmann, H., 1998. Beitrag zur Kenntnis der Libellenfauna Kärntens (Insecta: Odonata). Carinthia II 188./108.: 607-617.

Erjavec, F. & J. Tušek, 1875. Schödlerjeva knjiga prirode. IV. Matica slovenska, Ljubljana. iv+440 str.

Erjavec, F. [prevajalec] / A. Pokorny, 1864. Živalstvo. Prirodopis za niže gimnazije in realke. Leon, Celovec. 166 str.

Erjavec, F. [prevajalec] / A. Pokorny, 1872. Prirodopis živalstva s podobami. Za spodnje razrede srednjih šol. Matica slovenska, Ljubljana. ii+309 str.

F. H., 1994. Simpozij o odonatologiji - vedi o kačjih pastirjih. Slovenec 78(154): 6., 6. julij, 1994.

Frajman, B., A. Frumen & A. Škvarč, 1998. Naravovarstvena problematika Turnovih ribnikov v krajinskem parku Rački ribniki - Požeg. Seminarska naloga pri predmetu Varstvo okolja in naravne dediščine. Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. 25 str.

Geelen, J. F. M. & H. C. J. Oomen, 1965. Verslag van de excursie naar N. W. Joegoslavie, 12 juni t/m 1 juli 1965. Zool. Lab., Kathol. Univ. Nijmegen. ii+30 str.

Geister, I., 1991. Nekaj o kačjih pastirjih okrog škocjanske luže. Annales, Koper 1: 47-50.

Geister, I., 1992. Čudoviti svet kačjih pastirjev. Gea, Ljubljana 2(1): 26-29.

Geister, I., 1992. Drugotni vodni biotopi kot prebivališča kačjih pastirjev. Proteus, Ljubljana 54(9): 323-329, sl. na platnicah.

Geister, I., 1992. Photographic records of some new or little known Anisoptera in the fauna of Slovenia (Gomphidae, Libellulidae). Notul. odonatol. 3(9): 151-152.

Geister, I., 1992. Bobovek, zavarovan in znova ogrožen. Gea, Ljubljana 2(2): 8-12.

Geister, I., 1992. Poskusni seznam slovenskih imen kačjih pastirjev. Privatno ciklostirano in cirkulirano na Ustanovnem občnem zboru Slovenskega odonatološkega društva (S. I. O.). 4 str.

Geister, I., & A. Sovinc, 1992. Sympetrum fonscolombei (Selys) in Slovenia (Odonata: Libellulidae). Opusc. zool. flumin. 86: 1-5.

Geister, I., 1993. Kačji pastirji Šturmovcev pri Vidmu pri Ptuju, Slovenija (Odonata). Poročilo za skupščino občine Ptuj. 7 str.

Geister, I., 1993. Kačji pastirji. V: B. Štumberger, M. Kaligarič & I. Geister, Krajinski park Šturmovci, str. 34-38, Občina Ptuj, Ptuj.

Geister, I., 1993. Odonatna favna Fiese trideset let kasneje. Annales, Koper 3: 37-44.

Geister, I., 1994. Kačji pastirji krajinskega parka Šturmovci (Videm pri Ptuju). Exuviae (1/1): 9-15.

GEISTER, I., 1995. Ljubljansko barje. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.

GEISTER, I., 1995. Nakelska Sava. Kranjski zbornik: 274-286.

GEISTER, I., 1995. Naravna znamenitost Bobovek. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Kranj. 20 str.

GEISTER, I., 1995. Planinsko društvo Jesenice. PD Jesenice, Jesenice. 16 str.

Geister, I., 1998. Nakelska Sava. MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana. 24 str.

Geister, I., 1999. Seznam slovenskih imen kačjih pastirjev (Odonata). Exuviae 5/1: 1-5.

Geister, I., 1999. Živali in rastline krajinskega parka Dragonja. Sopotnik: 8.

Geister, I., 2000. Znana - neznana Slovenija: Atlantida v Škocjanskem zatoku. Gea 10(10): 46-49.

Gerken, B. & K. Sternberg, 1999. Die Exuvien europäischer Libellen (Insecta, Odonata). Huxaria Druckerei GmbH, Verlag und Werbeagentur, Höxter. vi+354 str.

Gogala, A. [prevajalec] / W. Eisenreich, D. Eisenreich, U. E. Zimmer & A. Handel, 1993. Rastline in živali okrog nas. DZS, Ljubljana. ii+400 str., priloga 32 str.

Gogala, M. [prevajalec] / A. B. Klots & E. B. Klots, 1972. Žuželke. Mladinska knjiga, Ljubljana. 356 str.

GORB, S. N., 1996. Design of Insect Unguitractor Apparatus. Journal of Morphology 230: 219-230.

Gorkič, M., A. Cernatič & M. Stupar, 1998. Naravni spomenik Mlake: strokovne osnove za razglasitev. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica, Nova Gorica. ii+13 str., 9 pril.

Grand, D., 1996. Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840). V: Helsdingen van, P. J., L. Willemse & M. C. D. Speight (ured.), Background information on invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention, Part II - Mantodea, Odonata, Orthoptera and Arachnida, str. 245-253, Nature and environment 80, Council of Europe Publishing, Strasbourg Cedex.

Grand, D., 1997. Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935 (Odonata, Anisoptera) - Analise bibliographique et compléments biologiques. Martinia 13(3): 67-86.

Grošelj, A. & E. Benčič-Mohar, 2000. Krajinski park Dragonja. MOP-URSVN & MZVNKD Piran, Ljubljana.

Guček, M., 1993. Ocena gostote populacije ličink kačjega pastirja vrste Thecagaster bidentata (Selys, 1843) (Odonata, Cordulegastridae) v pritoku ribnika pri cerkvi na Rakovniku, Ljubljana. Seminarska naloga, Bioteh. Fak., Univ. Ljubljana. 9 str.

GUČEK, M., 1995. Primerjava različnih vzorčevalnih tehnik pri raziskavah makrozoobentonske združbe. Diplomska naloga, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Ljubljana. 55 str.

GUČEK, M., 1996. Poročilo skupine za biološko oceno kvalitete vode. V: M. Bedjanič (ured.), Raziskovalni tabor študentov biologije Kozje ‘95, str 17-22, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.

GUČEK, M. & B. KOLAR, 1997. Poročilo skupine za biološko oceno kvalitete vode. V: M. Bedjanič (ured.), Raziskovalni tabor študentov biologije Podgrad '96, str. 145-154, ZOTKS -Gibanje znanost mladini, Ljubljana.

Habdija, I., I. Radanović & B. Primc-Habdija, 1997. Longitudinal distribution of predatory benthic macroinvertebrates in a karstic river. Arch. Hydrobiol. 139(4): 527-546.

Hagen, H. A., 1840. Synonymia libellularum europaearum. Diss. inaug. Acad. albert., Dalkowski, Regimontii prussorum. ii+84 str.

Hagen, H. A., 1854. Die Kupfer zu Scopoli's Entomologia carniolica. Stettin. ent. Ztg. 15(3): 81-91.

Haslett, J. R., 1998. Suggested additions to the invertebrate species listed in Appendix II of the Bern Convention - Final report to the Council of Europe. Council of Europe, Strasbourg. 113pp.

Helsdingen van, P. J., L. Willemse & M. C. D. Speight, 1996 (ured.). Background information on invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention. Part II - Mantodea, Odonata, Orthoptera and Arachnida. Nature and environment 80: 219-389.

Hess, M., U. Heckes & M. Schön, 1996. Epitheca bimaculata (Charpentier) in Bayern. Libellula 15 (1/2): 27-44.

Hill, B. T. & B. Beinlich, 2000. The dragonfly community of a communal cattle pasture in the Sava floodplain (Croatia) with special reference to the biology of Lestes barbarus (Fabricius, 1798) (Zygoptera: Lestidae). Exuviae 7(1): 1-16.

Holuša, O., 1999. The first record of Orthetrum coerulescens anceps (Schneider, 1845) in Slovenia (Anisoptera: Libellulidae). Exuviae 5/1: 13-16.

Holzinger, W. E., H. Ehmann & M. Schwarz-Waubke, 1999. Rote Liste der Libellen Kärntens. Naturschutz in Kärnten 15: 497-507.

HREN, A. & M. KLUN, 1996. Prispevek k poznavanju kačjih pastirjev (Odonata) na ribniško - kočevskem območju. Raziskovalna naloga, Gimnazija Kočevje, Kočevje. 41 str.

Hudoklin, A. & A. Sovinc, 1997. Novo življenje opuščenih glinokopov. Proteus 60(3):104-110, 143.

INBERG, H. & R. KETALAAR, 1995. Priloga 3: Nekatera opazovanja metuljev (Rhopalocera), kačjih pastirjev (Odonata) in rastlin v Sloveniji. V: A. Bibič (ured.), Seminar Naravovarstvo (Rakov Škocjan, 23. 6. -3. 7. 95), str. 71-75, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.

Inberg, H., 1998. Inleiding en samenvatting. V: H. Inberg (ured.), str. 3-9, Slovenië zomerkamp Velike Bloke 1997, Jeugdbond voor Natuur-en Milieustudie, Utrecht.

Inoue, K., 1998. A short account of Slovene dragonflies. Gracile 59: 1-27.

Inoue, K., 1998. A Corrigendum and some additions to my article in Gracile No. 59. Gracile 60: 30-31.

JAVORŠEK, M., 1996. Slovene translation of the "Aka - tombo" ("Red dragonflies") song of Rofu Miki. Notul. odonatol. 4(8): 130-131.

JEJČIČ, M., 1993. Meritve velikosti in statistična pomembnost primerjave velikosti pri ličinkah vrste Aeshna cyanea (Müller, 1764) (Odonata: Anisoptera: Aeshnidae) v odvisnosti od spola. Seminarska naloga za predmet Ekologija živali, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta-Oddelek za biologijo, Ljubljana. 7 str.

Jödicke, R., 1997. Die Binsenjungfern und Winterlibellen Europas: Lestidae. Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 631, Westarp Wissenschaften, Magdeburg. 277 str.

Karas, J. & I. Perpar, 1998. Preobrazba kačjega pastirja. Seminarska naloga, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana. iii str.

Kavčič, B., 1975. Skupščina SR Slovenije: za varstvo redkih živali. Delo 17(17): 3.

KETALAAR, R., 1995. Report on the exursion to the Škocjan bay and meeting with the major of Koper. V: A. Bibič (ured.), Seminar Naravovarstvo (Rakov Škocjan, 23. 6. -3. 7. 95), str. 17-19, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.

Ketalaar, R., 1998. Mededelingen, Recensies - Atlas of the dragonflies (Odonata) of Slovenia. Brachytron 2(1): 28-29.

KETALAAR, R., H. INBERG & W. WAKKIE, 1995. Slovenië: een paradijs voor natuurliefhebbers. Amoeba, Amsterdam 69(5): 197-202.

Kiauta, B., 1954. Odonati v ljubljanski okolici. Proteus, Ljubljana 16(8).: 220-222.

Kiauta, B., 1954. Tuji elementi med kačjimi pastirji Ljubljanskega Barja. Proteus, Ljubljana 17(2): 44-46.

Kiauta, B., 1959. O pleistocenskih reliktih kačjih pastirjev. Proteus, Ljubljana 21(9/10): 260-263.

KIAUTA, B., 1959. Prispevek k poznavanju odonatne favne Slovenije. Diplomsko delo, Ljubljana. 16 str., 2 tab.

Kiauta, B., 1960. Odonatna favna Triglavskega narodnega parka. Varstvo spomenikov 7: 376-377.

Kiauta, B., 1961. Prispevek k poznavanju odonatne favne Slovenije. Biol. Vestn. 8: 31-40.

Kiauta, B., 1961. Prispevek k poznavanju kačjih pastirjev na Loškem ozemlju. Loški Razgl. 8: 174-182.

Kiauta, B., 1962. Odonati Triglavskega narodnega parka in okolice (Odonata Fbr.). Varstvo narave 1: 99-117.

Kiauta, B., 1963. Odonatna favna v porečju Kamniške Bistrice. Kamniški Zborn. 9: 137-153.

Kiauta, B., 1963. Lindenia tetraphylla v.d.Lind. und Somatochlora metallica meridionalis Nielsen aus Nordwestistrien (Jugoslawien) (Odonata: Gomphidae, Corduliidae). Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 22(1): 65-66.

Kiauta, B., 1963. A note on an unusual habitat of Calopteryx virgo (L.) (Calopterygidae). Tombo, Tokyo 6(3/4): 25-26.

Kiauta, B., 1963. Bakrorezi k Scopolijevi Entomologica carniolica. Kronika, Ljubljana 11(1):57-60.

Kiauta, B., 1964. Opazovanja iz življenja potočnih kačjih pastirjev v Loškem pogorju. Loški Razgl. 11: 183-193.

Kiauta, B., 1964. Zapis ob najdbi alpskega smaragdnega kačjega pastirja v slovenskih gorah. Planin. Vestn. 20(8): 359-360.

Kiauta, B., 1965. Kačji pastirji, žrtve prometa in civilizacije. Proteus, Ljubljana 27(7): 196-197.

Kiauta, B., 1965. On the odonate fauna of Warmbad Villach in southern Carinthia. Beaufortia 13(152): 35-46.

Kiauta, B., 1967. Meiotic chromosome behaviour in the male damselfly, Calopteryx virgo (L.), with a discussion on the value of chromosome numbers and karyotype morphology in odonate systematics. Dt. ent. Z. (N. F.) 14(3/4): 339-348, tab.1-2.

Kiauta, B., 1968. Variation and size of the m-chromosome of the dragonfly, Calopteryx virgo (L.), and its significance for the chorogeography and taxonomy of the Calopteryx virgo superspecies. Genen Phaenen 12(1): 11-16.

Kiauta, B., 1968. Variation and size of the dragonfly m-chromosome, with considerations on its significance for the chorogeography and taxonomy of the order Odonata, and notes on the validity of the rule of Reinig. Genetica 39:64-74.

Kiauta, B., 1969. Predlog za zavarovanje nekaterih redkih ali ogroženih vrst kačjih pastirjev (Odonata) v Sloveniji. Varstvo Narave 6: 121-130.

Kiauta, B., 1969. Zbirka kačjih pastirjev z notranjskega krasa in Primorske v tržaškem Prirodoslovnem muzeju s seznamom in zoogeografsko analizo favne tega ozemlja. Biol. Vestn. 17: 101-111.

Kiauta, B., 1969. Survey of the Odonate Fauna of the autonomus region Friuli-Venezia Giulia (Northern Italy). Atti Mus. civ. Stor. nat. Trieste 26(6)8: 177-247.

Kiauta B. & M. Kiauta, 1992. Aeshna caerulea (Ström) a new dragonfly for the fauna of Slovenia. Notul. odonatol. 3(10):168

Kiauta, B., 1994. Gradivo za odnatološko bibliografijo Slovenije. Exuviae (1/1): 9-15.

KIAUTA, B., 1994. Two photographs relative to the history of odonatology in Slovenia. Notul. odonatol. 4(4): 69-70.

KIAUTA, B. & M. KIAUTA, 1994. A note on the dragonfly assemblage at the intermittent pond of Ledine, Julian Alps, NW Slovenia (Odonata). Opusc. zool. flumin. 124: 9-12.

KIAUTA, B. & M. KIAUTA, 1994. Dragonfly records from the districts of Ribnica and Kočevje, Lower Carniola, Slovenia (Odonata). Opusc. zool. flumin. 124: 1-8.

KIAUTA, B. & M. KIAUTA, 1995. The karyotypes of Somatochlora meridionalis Nielsen from Slovenia, and S. metallica (Vander L.) from Switzerland, with a tentative note on the origin of the central European S. metallica (Odonata: Corduliidae). Opusc. zool. flumin. 137: 1-5.

KIAUTA, B. & M. KOTARAC, 1995. Two dragonfly records from karst caves in Bosnia-Herzegovina and Slovenia (Anisoptera: Aeshnidae, Corduliidae). Notulae odonatologicae 4(6): 106-107.

Kiauta, M., 1997. "Kačji pastir" (="Dragonfly"), the society of friends of nature and arts in Cerknica, Slovenia. Notul. odonatol. 4(10): 163-164.

Kipping, J., 1998. Ein Beitrag zur Libellenfauna (Odonata) Rumäniens. Mauritiana (Altenburg) 16(3): 527-538.

Klapalek, F., 1900. Prispevek ku znalosti neuropteroid z Krajiny a Korutan. Rozpr. česke Akad. Cis. Františka Josefa Ved. Slov. Umen. (II)9(14): 1-12, 1 tab.

Klenovšek, D., 1999. Drobtinice in ocvirki: grmiščna zverca Lestes barbarus, povodni škratec Coenagrion scitulum, črni ploščec Libellula fulva, pasasti kamenjak Sympetrum pedemontanum. Erjavecia 8: 16-17.

Kocmur, H., 1999. Dan s... Sašom Weldtom, odonatologom. Nedelo 5(42): 16. (17.X.1999)

Kočevar, B., 1998. Ljudje se ne zavedamo bogastva na svojem dvorišču. Tednik, Ptuj 51(4): 6. (29.01.1998)

Kos, F., 1933. Zoološki oddelek. V: Vodnik po zbirkah narodnega muzeja v Ljubljani. Prirodopisni del, str. 7-118, Narodni muzej, Ljubljana.

Koselj, K., 1999. Kačji pastirji naredili vtis na dijake. Erjavecia 7: 7-8.

Kotarac, M. & M. Bedjanič, 1991. Kačji pastirji (Odonata): predstavitev skupine in prikaz materiala. V: D. Devetak & M. Jež, [Program sestankov entomologov severovzhodne Slovenije].

Kotarac, M., 1992. Obvestilo. Proteus, Ljubljana 54(8): 301.

KOTARAC, M., 1993. Poročilo o raziskavah favne kačjih pastirjev (Odonata) na področju Pohorja. Elaborat za Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor. 5 str.

Kotarac, M., 1993. Dragonfly observation in the Raka area, lower Carinthia, eastern Slovenia, with a note on the behaviour of Somatochlora meridionalis Nielsen (Anisoptera: Corduliidae). Notul. odonatol. 4(1): 1-4.

Kotarac, M., 1993. Biometrične meritve ličink kačjega pastirja vrste Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) (Odonata, Corduliidae) v akumulacijskem jezeru Komarnik pri Lenartu. Seminarska naloga, Bioteh. Fak., Univ. Ljubljana. 6 str.

Kotarac, M., 1993. Delo odonatološke skupine. V: M. Guček (ured.), Tabor študentov biologije Raka '92, str. 14-15, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.

Kotarac, M., 1993. Founding of Slovene Section of S. I. O. Selysia 22(1): 3.

Kotarac, M., 1993. Gründung der Slowenischen Sektion der S. I. O. Hagenia 5: 1.

Kotarac, M., 1993. First Odonatological Symposium of the Alps-Adriatic Regional Community. Selysia 22(2): 14.

Kotarac, M., 1993. 1. libellenkundliches Symposium der "Alps-Adriatic Regional Community" in Maribor, Slowenien. Hagenia 6: 1-2.

Kotarac, M., 1993. Favna kačjih pastirjev (Odonata) na Pohorju. Poročilo za Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Maribor. ii + 4 str.

Kotarac, M., 1993. Kačji pastirji. Gradivo za pedagoško delavnico. Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, Maribor. 16 str.

Kotarac, M., 1993. Odonatološka skupina. V: I. Žolgar, (Ured.), Ekološko-raziskovalni tabor Cerkniško jezero ‘93, str. 5-8. Mladi forum združene liste, Ljubljana.

[Kotarac, M.], 1993. Slovensko odonatološko društvo. Proteus, Ljubljana 55(9/10): 365.

[Kotarac, M.], 1993. [Ključ za določanje ličink slovenskih kačjih pastirjev.] Elaborat za interno cirkulacijo med člani Slovenskega odonatološkega društva. 23. str.

[Kotarac, M.], 1993. [Ključ za določanje odraslih slovenskih kačjih pastirjev.] Elaborat za interno cirkulacijo med člani Slovenskega odonatološkega društva. 29. str.

Kotarac, M. & M. Bedjanič, 1993. Somatochlora artica (Zett.) and Sympetrum danae (Sulz.) from Pohorje Moutains, NE Slovenia (Anisoptera: Corduliidae, Libelulidae). Notul odonatol. 4(1): 17-18.

KOTARAC, M., 1994. Slovene Odonata mapping project-the present status. Abstr. Pap. 1st Odonatol. Symp. Alps-Adriatic reg. Comm.: 21.

KOTARAC, M. & M. BEDJANIČ, 1994. Somatochlora metallica (Vander Linden) and Somatochlora meridionalis Nielsen in Central Europe. Abstr. Pap. 1st Odonatol. Symp. Alps-Adriatic reg. Comm., Maribor: 11.

KOTARAC, M., 1995. Delo odonatološke skupine. V: M. Bedjanič (ured.), Tabor študentov biologije Raka 92, Smast 93, Črneče 94, str. 22-23, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.

KOTARAC, M., 1995. Favna kačjih pastirjev na področju predvidene hidromelioracije Hotiza - Polana. Elaborat za Vodnogospodarski biro Maribor. 5 str.

KOTARAC, M., 1995. Kačji pastirji Pohorja. Proteus 57 (9/10): 336-339.

KOTARAC, M., 1995. Ocena vpliva izgradnje in obratovanja AC na vodno območje v Pesniški dolini. Elaborat za Vodnogospodarski biro Maribor. 8 str.

KOTARAC, M., 1995. Poročilo o delu odonatološke skupine. V: M. Bedjanič (ured.), Tabor študentov biologije Raka 92, Smast 93, Črneče 94, str. 52-54, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.

KOTARAC, M., 1995. Preliminarna ocena vpliva izgradnje in obratovanja AC na odseku Cogetinci - madžarska meja (projekt št. 103) na vodno območje. Kačji pastirji (Odonata). Elaborat za Vodnogospodarski biro Maribor. 9 str.

KOTARAC, M., 1995. Preliminarno poročilo o favni kačjih pastirjev (Odonata) v glinokopu Zalog. Elaborat za Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto. 6 str.

Kotarac, M., 1995. Zasnova atlasa kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije. Diplomska naloga, BTF, Ljubljana. IX+104 str.

[KOTARAC, M.] Z. L.-D., 1995. V Beli Krajini našli novo vrsto kačjega pastirja. Delo 36 (27.julij): 4.

KOTARAC, M., 1996. A note on the existence of androchrome females in Crocothemis erythraea (Brulle) (Anisoptera: Libellulidae). Notul. odonatol. 4(7): 123-124.

KOTARAC, M., 1996. Favna kačjih pastirjev (Odonata) v Posočju. V: I. Sivec, T. Trilar, K. Poboljšaj, B. Horvat, M. Kotarac & D. Zabric, Inventarizacija favne reke Soče, str. 36-40+priloga, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

Kotarac, M., 1996. Namakalni sistem v Podravju. Presoja vplivov na okolje. Akumulacija Požeg: kačji pastirji (Odonata). Vodnogospodarski biro, Maribor. 8 str.

KOTARAC, M., 1996. Poročilo o raziskavah favne kačjih pastirjev (Odonata) na Pohorju - II. Elaborat za Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, Maribor. 5str.

KOTARAC, M., M. BEDJANIČ, A. PIRNAT & A. ŠALAMUN, 1996. Dragonfly records from the Dravograd area, northern Slovenia (Odonata). Opuscul. zool. flumin. 144: 1-9.

KOTARAC, M., M. BEDJANIČ, A. PIRNAT & A. ŠALAMUN, 1996. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) v Beli krajini (JV Slovenija). Exuviae 2/1(1995): 1-9.

KOTARAC, M. & A. PIRNAT, 1996. Odonata collected in the Upper Soča River valley northwestern Slovenia. Opuscul. zool. flumin. 144: 11-16.

KOTARAC, M., A. PIRNAT, A. ŠALAMUN & M. BEDJANIČ, 1996. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) Kozjanskega vzhodna Slovenija. V: M. Bedjanič (ured.), Raziskovalni tabor študentov biologije Kozje ‘95, str 37-48, Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije, Gibanje znanost mladini, Ljubljana.

Kotarac, M., 1997. Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije z Rdečim seznamom: projekt Slovenskega odonatološkega društva. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 205 str.

Kotarac, M., 1997. Atlas kačjih pastirjev. Bilten (november 97), Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, Ljubljana: 12.

Kotarac, M., 1997. Atlas of the Dragonflies (Odonata) of Slovenia. Hagenia 14: 14.

KOTARAC, M., 1997. Inventarizacija flore, favne in vegetacije in izdelava poročila za potrebe Poročila o vplivih na okolje na območju zadrževalnika Drtijščica na odseku AC Blagovica-Šentjakob, Kačji pastirji (Odonata), Vmesno poročilo. Elaborat za Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, Miklavž na Dravskem polju. 8 str.

Kotarac, M., 1997. Kačji pastirji (Odonata). V: K. Poboljšaj (ured.), Inventarizacija flore, favne in vegetacije, Poročilo o vplivih na okolje na območju zadrževalnika Drtijščica na odseku Blagovica - Šentjakob, Priloga 10, str. 1-7, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

Kotarac, M., 1997. Poročilo o vzorčenju favne kačjih pastirjev na območju Pikolud pri Novi Gorici. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž. ii+4str.

Kotarac, M., 1997. Priloga 9: Presoja vplivov na okolje na območju AC Radmožanci - Cogetinci: Kačji pastirji (Odonata). V: K. Poboljšaj (ured.), Presoja vplivov na okolje za AC odsek Cogetinci - Radmožanci za floro in vegetacijo, favno ter biotope, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. i+9 str.

KOTARAC, M., M. BEDJANIČ, A. PIRNAT & A. ŠALAMUN, 1997. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) v Beli krajini (JV Slovenija). V: M. Kotarac (ured.), Mladinska biološka raziskovalna tabora Podzemelj '95 in Duplje '96, str. 19-32, ZOTKS-Gibanje znanost mladini, Ljubljana.

Kotarac, M., I. Leskovar & K. Poboljšaj, 1997. Naravovarstvene smernice za obnovo kala v Divčih. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. ii+4str.

Kotarac, M., 1998. Priloga 10: Inventarizacija kačjih pastirjev (Odonata). V: K. Poboljšaj (ured.), Inventarizacija flore, favne in vegetacije na območju vojaškega poligona Mlake na odseku HC Razdrto-Vipava, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 7 str.

Kotarac, M., 1998. Priloga 7: Kačji pastirji: Odonata. V: K. Poboljšaj (ured.), Presoja vplivov na okolje za avtocestni odsek Maribor-Lenart za floro in vegetacijo, favno ter biotope, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. i+5 str.

Kotarac, M., 1999. Additional note about androchrome females in Crocothemis erythraea (Brulle). Exuviae 6: 19-20.

Kotarac, M., 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: K. Poboljšaj (ured.), Inventarizacija flore in vegetacije ter favne Bloške planote: Poročilo za MOP – Upravo RS za varstvo narave, str. 46-62, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

Kotarac, M., 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: O. Urbanc-Berčič (ured.), Inventarizacija flore in favne poplavnih logov ob reki Sori pri Retečah, str. 20-23, Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana, Ljubljana. x+33 str.

Kotarac, M., 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: O. Urbanc-Berčič (ured.), Inventarizacija flore in favne mokrotne doline pod Golovcem pri Rakovniku, str. 16-19, Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana, Ljubljana. ii+26 str.

Kotarac, M., 1999. Popis kačjih pastirjev v glinokopih Rova in Mengeš: Poročilo za MOP – Upravo RS za varstvo narave, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str.

Kotarac, M., 1999. Priloga 5: Kačji pastirji Odonata. V: K. Poboljšaj (ured.), Presoja vplivov na okolje za AC odsek Hrastje – Kronovo za floro in vegetacijo, favno ter biotope, str. 1-5, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Inventarizacija favne kačjih pastirjev (Odonata) za območje VS 6/1 in VP 6/2, Poročilo za MOL, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 9 str.

Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Inventarizacija favne kačjih pastirjev (Odonata) mokrišča V Produ. V: M. Kotarac (ured.), Inventarizacija favne kačjih pastirjev (Odonata) mokrišča V Produ in Inventarizacija favne kačjih pastirjev (Odonata) mokrišča na Ljubljanici od Fužin do Kašlja, Poročilo za MOL, Mestno upravo, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana, str. 3-10, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Inventarizacija favne kačjih pastirjev (Odonata) mokrišča na Ljubljanici od Fužin do Kašlja. V: M. Kotarac (ured.), Inventarizacija favne kačjih pastirjev (Odonata) mokrišča V Produ in Inventarizacija favne kačjih pastirjev (Odonata) mokrišča na Ljubljanici od Fužin do Kašlja, Poročilo za MOL, Mestno upravo, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana, str. 11-17, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.

Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: K. Poboljšaj (ured.), Inventarizacija flore ter vegetacije in favne na Ponikvah pri Preserju pod Krimom: Poročilo za MOP – Upravo RS za varstvo narave, str. 24-28, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: K. Poboljšaj (ured.), Inventarizacija flore in vegetacije ter favne v Žejni dolini pri Logatcu: Poročilo za MOP – Upravo RS za varstvo narave, str. 25-32, Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.

Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: K. Poboljšaj (ured.), Inventarizacija flore in favne na Radenskem polju: Poročilo za MOP – Upravo RS za varstvo narave, str. 10-14, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str.

Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: K. Poboljšaj (ured.), Presoja vplivov na okolje za ureditev gramoznice Hrastje-Mota - favna, flora in habitati, str. 26-31, Poročilo za IMOS GEA d.o.o., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 48 str.

Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: K. Poboljšaj (ured.), Inventarizacija flore ter vegetacije in favne načrtovanega Krajinskega parka Šmarna gora, str. 21-25, Poročilo za MOL, Mestno upravo, Oddelek za urbanizem in okolje, Zavod za varstvo okolja, Ljubljana, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 39 str.

Kotarac, M. & A. Šalamun, 1999. Kačji pastirji (Odonata). V: K. Poboljšaj (ured.), Presoja vplivov na okolje za načrtovano golf igrišče Radenci - flora, favna in habitati, str. 32-38, Poročilo za IMOS GEA d.o.o., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 60 str.

Kračun, D., 1993. Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst. Urad. list Rep. Slov. 3(57): 2851-2854.

Kralj, A. [prevajalec] / S. Parker, 1991. Ribniki in reke. Pomurska založba, Murska Sobota. 64 str.

Kristan, J., V. Jankovič-Dolenc & P. Lamut, 1998. Pisani svet kačjih pastirjev. Seminarska naloga, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana. 7 str + 2 pril.

[KRUŠNIK, C. et al.], 1989. Ekološka študija pri projektu Fiesa-Piran. Medobčinski Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Piran. ii+43 str.

KURILLO, J., 1979. Tudi kačji pastirji so ogroženi. Moj mali svet 11(5):48.

Kurillo, J., 1992. Ob zibelki kačjega pastirja. Proteus, Ljubljana 55(3): 123-124.

Kurillo, J., 1992. Zelenimodri kačji pastir in njegova ličinka. Proteus, Ljubljana 55(3): 123-124.

KURILLO, J., 1994. Živa narava v objektivu. Kmečki glas, Ljubljana. 114 str.

Kuštor, V., S. Gomboc & A. Vrezec, 1998. Žuželke: spremljevalna knjižica k razstavi V tišini žuželk Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti. Pokrajinski muzej Murska Sobota, Murska Sobota. 14 str.

L. F. 1997. Maribor bo gostil odonatologe z vsega sveta. Večer 53(157): 13. (10.VII.1997)

Labus, N., 2000. Kačji pastirji akumulacije Medvedce z biologijo kritično ogroženih vrst. Raziskovalna naloga za 17. srečanje mladih raziskovalcev za napredek Maribora, II. gimnazija Maribor, Maribor. 30 str.

Lang, C., 1999. Zur Biologie und Mikrohabitatwahl der Larven von Cordulegaster heros Theischinger, 1979 und Cordulegaster bidentata Selys, 1843 (Insecta: Odonata) im Weidlingbach (Niederösterreich). Diplomarbeit Univ. Wien, Wien. 96 str.

Lapajne, I. [prevajalec] / E. Notoliczky, 1875. Mali prirodopis s podobami za narodne in ljudske šole in za pervi poduk na višjih dekliških šolah. Buschak & Irrgang, Bern. iv+119 str.

Lavoie-Dornik, J., J.-G. Pilon, M. Gogala & M. A. Ali, 1988. Étude electro-physiologique de la croissance de l'oeil composé de Enallagma cyathigerum (Charpentier) et E. clausum Morse (Zygoptera: Coenagrionidae). Odonatologica 17(4): 337-355.

Lešnik, A., Z. Ciglič, V. Babij, A. Šalamun, G. Planinc & K. Poboljšaj, 2000. Kali – mreža vodnih biotopov. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. viii str.

Löw, F., 1866. Zoologische notizen. Erste Serie. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 16: 943-956.

MARKIČ, M., 1989. Raziskava zoobentosa potoka Ščavnice s posebnim poudarkom na indikatorskih organizmih saprobnosti. V: A. Papotnik et al. (ured.), Ekologija in učinki človeške dejavnosti v prostoru’88; 2. študentski raziskovalni tabor Pedagoške fakultete v Mariboru, str. 13-31, Gibanje znanost mladini pri ZOTKS, Ljubljana.

Mastnak, m., 1999. Vzpostavitev modela lokalne podpore v Notranjskem Regijskem parku - projekt Matra: Regijski park Snežnik - Izhodišča za načrt upravljanja - Povzetek. Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana. 44 str.

Michieli, Š., 1966. Spektralna občutljivost insektov. Razpr. slov. Akad. Znan. Umet. (IV)9: 206-251,1 tab.

Müller, H., 1999. Phänologie und Ökologie der Imagines von Cordulegaster heros Theischinger, 1979 und Cordulegaster bidentata Selys, 1843 (Insecta: Odonata) am Weindlingbach (Niederösterreich). Diplomarbeit Univ. Wien, Wien. 89 str.

Novak, V. [prevajalec)] / Conniff, R., 1999. Gospodarji časa. Nedelo 5(28): 15. (11.VII.1999) [prevedeno iz ameriškega Reader’s Digest (junij 1999); odlomek iz knjige Conniff, R., 1996. Spineless Wonders strange tales from the invertebrate world. Holt, New York.]

Olias, M. & M. Serbedija, 1998. Zur Faunistik und Ökologie der Libellen der Kvarner-Insel Krk (Kroatien). Diplomarbeit, Fachhochschule Eberswalde, Eberswalde. 148+lxx str.

P[uškadija], A., 1992. Muharski kotiček. Kačji pastirji. Ribič, Ljubljana 51: 146-147.

Pašić, L., 1999. Ocena vrstnega bogatstva kačjih pastirjev na področju Brkinov. Individualna naloga pri predmetu Osnove ekologije živali, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. 21 str.

Perušek, M. & B. Mozetič, 2000. Kočevsko (Rudniško) jezero. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana. 6 str.

Peterlin, S. & J. Vidic, 1985. Biotopi v Sloveniji: Povirno barje. Pionir 41(3): 20-26.

Peterlin, S. & J. Vidic, 1985. Biotopi v Sloveniji: Kal. Pionir 41(4): 21-25.

PILON, J. G., 1994. Spomin na odonatološko sodelovanje med Montrealom in Ljubljano. Exuviae 1(1): 16.

Piper, W., 1997. Rückblick auf das 14. S.I.O. - Symposium 1997 in Maribor/Slowenien. Hagenia 14: 1-2.

PIRNAT, A., 1994. About a population of Phyrrhosoma nymphula (Sulzer) in a forest pond near Ljubljana, Slovenia. Abstr. Pap. 1st Odonatol. Symp. Alps-Adriatic reg. Comm., Maribor: 22.

Pirnat, A., 1994. Obdobje emergenc pri populaciji enakokrilega kačjega pastirja Phyrrhosoma nymphula (Sulzer) (Zygoptera: Coenagrionidae). Seminarska naloga, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. 14 str.

PIRNAT, A., 1994. Poročilo odonatološke skupine. V: M. Jejčič (ured.), Naravoslovno - ekološki tabor “Vipavska 94”, str. 15-16, Zveza prijateljev mladine Ajdovščina, Ajdovščina.

PIRNAT, A., 1996. Hitri lepotci - Poročilo odonatološke skupine. V: I. Šinkovec (ured.), Ekološki raziskovalni tabor "Gora 96", str. 14-17, Zveza prijateljev mladine Ajdovščina, Ajdovščina.

PIRNAT, A., 1996. Kačji pastirji Ljubljanskega Barja (Vabilo k sodelovanju). Erjavecia 2: 6-7.

Pirnat, A., 1997. Afriški minljivec, Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839), nova vrsta v favni kačjih pastirjev Slovenije (Anisoptera: Aeshnidae). Exuviae 4/1: 1-3.

Pirnat, A., 1997. Mladinski biološki raziskovalni tabor Trebnje '97. Erjavecia 4: 8-9.

PIRNAT, A., 1997. Poročilo z Mladinskega biološkega raziskovalnega tabora Spodnje Duplje '96. Erjavecia 3: 7-9.

PIRNAT, A., M. BEDJANIČ, A. ŠALAMUN & M. KOTARAC, 1997. Prispevek k poznavanju kačjih pastirjev (Odonata) Gorenjske (SZ Slovenija). V: M. Kotarac (ured.), Mladinska biološka raziskovalna tabora Podzemelj '95 in Duplje '96, str. 61-76, ZOTKS-Gibanje znanost mladini, Ljubljana.

Pirnat, A., 1998. Favna in ekologija kačjih pastirjev (Odonata) Ljubljanskega barja. Diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana. ix+92str..

Pirnat, A., 1998. A study of emergence in Pyrrhosoma nymphula (Sulzer) (Zygoptera: Coenagrionidae). Exuviae 5/1: 6-12.

Pirnat, A., 1998. Fauna and ecology of dragonflies (Odonata) at Ljubljana Moor, Slovenia. V: M. Frankoviæ (ured.), Symposium Book of the Third Odonatological Symposium of the Alps - Adriatic Community, Starigrad - Paklenica, Croatia, 17-25 July 1998, str. 7.

POBOLJŠAJ, K., D. ŠERE, M. KOTARAC & A. SOVINC, 1996. Inventarizacija favne dvoživk (Amphibia), ptičev (Aves) in kačjih pastirjev (Odonata) ter ureditveni pogoji pri izvedbi zasipanja gramoznice B v Bizoviku. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 24 str.

Poboljšaj, K., 1997 (ured.). Poročilo: Presoja vplivov na okolje za AC odsek Cogetinci - Radmožanci za floro in vegetacijo, favno ter biotope. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. IV+20 str., 13 prilog.

Poboljšaj, K., 1997 (ured.). Poročilo: Inventarizacija flore, favne in vegetacije in Poročilo o vplivih na okolje na območju zadrževalnika Drtijščica na odseku Blagovica - Šentjakob. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. IV+27 str., 16 prilog.

POBOLJŠAJ, K. & M. KOTARAC, 1997. Prispevek k poznavanju favne dvoživk (Amphibia) in kačjih pastirjev (Odonata) širše okolice Šaleške doline. V: M. Svetina (ured.) Zbornik Raziskovalnega tabora Bele Vode '96, Zbirka Okolje, Drugi zvezek, str. 175-184, ERICo, Velenje.

Poboljšaj, K., 1998 (ured.). Poročilo: "Inventarizacija flore, favne in vegetacije na območju vojaškega poligona Mlake na odseku HC Razdrto-Vipava". Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. iii + 12 str, 12 pril.

Poboljšaj, K., 1998 (ured.). Poročilo: "Presoja vplivov na okolje za avtocestni odsek Maribor-Lenart za floro in vegetacijo, favno ter biotope". Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. iii + 12 str., 11 pril.

Poda, N., 1761. Insecta musei graecensis. Widmanstad, Graecii. vii+127+12 str., 2 tab.

Podobnik, J., 1999. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (MKVERZ). Uradni list RS - Mednarodne pogodbe 17: 773-820. (Uradni list RS 9(55), 09.07.1999, ISSN 1318-0932)

Potočnik, F., 1997. Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije. Okolje & prostor 31: 7.

Pugelj, T., 1998. Narava neznana znanka - Pot Gabernica. Tabor 43(5-6): 40.

Puschnig, R., 1909. Einige Beobachtungen an Odonaten und Orthopteren im steirisch-kroatischen Grenzgebiete (Rohitsch-Sauerbrunn, Krapina-Töplitz). Mitt. naturw. Ver. Steiermark 44: 102-111.

Raab, R., 1999. ÖAL Nachrichten – Neuerscheinungen, Kotarac, M. (1997): Atlas of the Dragonflies (Odonata) of Slovenia with the Red Data List. Anax 2(1): 51.

RAINERI, V. & L. FERRANDO, 1995. La collezione odonatologica di Felice Capra (Insecta, Odonata). Annali del Mus. Civ. St. Nat. “G. Doria”, Vol XC (VI)-N. 290:1-6.

Rejic, M., 1963. Tisočeri obrazi sladke vode. Cankarjeva založba, Ljubljana. 266 str.

Roza, F. W., 1998. Libellen. V: [E. Romeijn & W. G. Wielemaker (ured.)], KNNV-AKC-kamp, Velike Bloke - Slovenië: van 13 juli tot 27 juli 1998, str. 35-37, KNNV-AKC, Utrecht.

Rudolf, B., 1938. Pogled na favno Dolenjske - Pregled suhozemne favne. V: Dolenjska, str. 37-46, Merkur, Ljubljana.

Sameja, M., 1998. Mladinski raziskovalni biološki tabor Dolenja vas 98'. Erjavecia 6: 20-21.

Sameja, M., 1999. Mladinski biološki raziskovalni tabor Dramlje ’99. Erjavecia 8: 7-10.

Schnapauff, I., P. Schridde, F. Suhling & K. Ullmann, 1996. Libellenbeobachtungen in Nordost-Griechenland. Libellula 15(3/4): 169-183.

SCHNEIDER - JACOBY, M., 1996. Drau und Mur, Leben durch Flußdinamik. Naturerbe Verlag, Überlingen: 94-97.

SCHORR, M. 1994. Tagungsbericht vom 1. Odonatologischen Symposium der Alpen-Adria-Regionalgemeinschaft. Hagenia 8: 4-6.

Schorr, M., 1996. Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840). V: Helsdingen van, P. J., L. Willemse & M. C. D. Speight (ured.), Background information on invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention, Part II - Mantodea, Odonata, Orthoptera and Arachnida, str. 279-291, Nature and environment 80, Council of Europe Publishing, Strasbourg Cedex.

Schorr, M., 1996. Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825). V: Helsdingen van, P. J., L. Willemse & M. C. D. Speight (ured.), Background information on invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention, Part II - Mantodea, Odonata, Orthoptera and Arachnida, str. 292-307, Nature and environment 80, Council of Europe Publishing, Strasbourg Cedex.

Schorr, M., 1996. Lindenia tetraphylla (Vander Linden, 1825). V: Helsdingen van, P. J., L. Willemse & M. C. D. Speight (ured.), Background information on invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention, Part II - Mantodea, Odonata, Orthoptera and Arachnida, str. 308-314, Nature and environment 80, Council of Europe Publishing, Strasbourg Cedex.

Schorr, M., 1996. Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785). V: Helsdingen van, P. J., L. Willemse & M. C. D. Speight (ured.), Background information on invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention, Part II - Mantodea, Odonata, Orthoptera and Arachnida, str. 324-340, Nature and environment 80, Council of Europe Publishing, Strasbourg Cedex.

Schorr, M., 1996. Stylurus flavipes (Charpentier, 1825). V: Helsdingen van, P. J., L. Willemse & M. C. D. Speight (ured.), Background information on invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention, Part II - Mantodea, Odonata, Orthoptera and Arachnida, str. 350-363, Nature and environment 80, Council of Europe Publishing, Strasbourg Cedex.

Schorr, M., W. Schneider & H. J. Dumont, 1998. Ecology and distribution of Lindenia tetraphylla (Insecta, Odonata, Gomphidae): A review. International Journal of Odonatology 1(1): 65-88.

[Schuurmans, J.], 1998. Uit de aannameconvo. V: [E. Romeijn & W. G. Wielemaker (ured.)], KNNV-AKC-kamp, Velike Bloke - Slovenië: van 13 juli tot 27 juli 1998, str. 1-3, KNNV-AKC, Utrecht.

Schweighofer, A., 1895. Die mitteleuropäischen Libellen. Jber. Staats-Gymn. Marburg 1895: 3-26, 1 tab.

Scopoli, I. A., 1763. Entomologia carniolica, exhibens insecta Carnioliae indigena et distributa in ordines, genera, species, varietates. Methodo Linnaeana. Trattner, Vindobonae. (iv)+xxxii+424 str., 43 tab.

Silsby, J., 1997. A review - Atlas of dragonflies (Odonata) of Slovenia. Agrion 1/1: 16.

Silsby, J., 1997. Reviews - Atlas of dragonflies (Odonata) of Slovenia. Newsletter of British dragonfly society 32: 11.

Sivec, I., 1997. Prikazi knjig: Mladen Kotarac, Atlas kačjih pastirjev (Odonata) Slovenije z Rdečim seznamom. Acta entomologica slovenica 5(2): 102.

Slovene Dragonfly Society, 1997. Odonata Communities in Slovenia. Abstracts of Papers and Posters presented at the 14th International Symposium of Odonatology, Maribor, Slovenia: 36.

Sovinc, A. & V. Juran, 1997. Bičje – oaza na pragu mesta. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Ljubljana. viii str.

Sovinc, A., 1999. Obnovitvena ekologija - Primeri nadomestnih habitatov v ljubljanski okolici. Proteus 62(4): 152-160, 191.

Spazzapan-Brelih, V., 1964. Ekskurzija prirodoslovnih krožkov na Čaven. Proteus, Ljubljana 27(4/5): 135-137.

Strobl, G., 1905. Neuropteroiden (Netzflügler) Steiermarks (und Niederösterreichs). Mitt. naturw. Ver. Steiermark 42: 225-266.

Suhling, F., 1994. Einnischungmechanismen der Larven von Onychogomphus uncatus (Charpentier) (Odonata: Gomphidae). Cuvillier Verlag, Göttingen (Diss. TU Braunschweig). iii+173 str..

Suhling, F. & O. Müller, 1996. Die Flußjungfern Europas: Gomphidae. Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 628, Westarp Wissenschaften, Magdeburg. 237 str.

Šalamun, A., 1997. Kačji pastirji (Odonata) Škocjanskega zatoka in okolice. Falco 11: 35-40.

Šalamun, A., 1997. Naravoslovni izlet ob reki Dragonji. Erjavecia 4: 5-7.

Šalamun, A., 1997. Pomladni društveni tabor Savinjska dolina '97. Erjavecia 4: 7-8.

Šalamun, A., 1997. Poročilo odonatološke skupine. V: G. Planinc (ured.), Bilten, str. 14-16, Klub mladih raziskovalcev, Koper.

ŠALAMUN, A., 1997. Poročilo z Raziskovalnega tabora študentov biologije Podgrad '97. Erjavecia 3: 5-6.

Šalamun, A., 1997. Preliminarne meritve in opazovanja populacije sredozemskega lesketnika (Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935) (Odonata; Corduliidae). Individualna naloga pri predmetu Ekologija živali, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. 12 str.

Šalamun, A., 1997. Raziskave biologije sredozemskega lesketnika Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935 v Sloveniji (Anisoptera: Corduliidae). Erjavecia 6: 24-25.

Šalamun, A. & M. Bedjanič, 1997. Kačji pastirji (Odonata) iz Slovenije in Hrvaške v zbirki "Finzi" Tržaškega prirodoslovnega muzeja (Museo Civico di Storia Naturale di Trieste). Exuviae 4/1: 4-10.

Šalamun, A., 2000. Drobtinice in ocvirki: stasiti kamenjak Sympetrum depressiusculum, rumeni kamnjak Sympetrum flaveolum. Erjavecia 9: 22-23.

ŠALAMUN, A., A. PIRNAT, M. BEDJANIČ & M. KOTARAC, 1997. Prispevek k poznavanju favne kačjih pastirjev (Odonata) jugozahodne Slovenije. V: M. Bedjanič (ured.), Raziskovalni tabor študentov biologije Podgrad '96, str. 55-74, ZOTKS -Gibanje znanost mladini, Ljubljana.

Šalamun, A., 2000. Raziskovalni tabor študentov biologije Šalovci ’99. Erjavecia 9: 9-10

Šegula, B., 2000. Življenje v sadovnjakih. Gea 10(5): 32-35.

Šercelj, A. [prevajalec] / H. W. Smolik, 1967. Živalski svet. DZS, Ljubljana. iii+769 str., 32 barvnih prilog.

Šprogar, U.,1997. Odlok o razglasitvi krajinskega parka Središče ob Dravi, Kapital za naravo - krajinski parki za človeka. Večer 53(274): 44. (27. 11. 1997)

ŠTUMBERGER, B., (prevajalec)/ M. SCHNEIDER-JACOBY, 1995. Razvojni koncept rečnega ekosistema Drava-Mura. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Ljubljana: 45-46.

Temlin, M., 1992. Rdeči rubin ob jezeru življenja. Moj mali svet 24(11): 24.

Testen, Ž. & Jakopič, K. 1998. Kačji pastirji. Seminarska naloga, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana. 7 str.

Theischinger, G., 1979. Cordulegaster heros sp. nov. und Cordulegaster heros pelionenesis ssp. nov., zwei neue Taxa des Cordulegaster boltoni (Donovan) - Komplexes aus Europa (Anisoptera: Cordulegastridae). Odonatologica 8(1): 23-38.

THOMPSON, D. J. & B. KIAUTA, 1994. Odonatospeleology: dragonflies in caves, with a checklist of the known records (Odonata). Opuscul. zool. flumin. 118: 1-10.

Tomc, V., 1997. Izletanje nekaterih reofilnih vrst kačjih pastirjev v reki Kolpi. Exuviae 4/1: 11-16.

Tovornik, D., 1983. Übersicht einiger bio-ökologischer Untersuchungen der Stehmücken-Fauna (Dipt.Culicidae) in Slowenien (Yugoslawien). Acta entomol. jugosl. 19(1/2): 19-26.

TRATNIK, M., 1989. Primerjava in ovrednotenje postopkov za nabiranje bioloških vzorcev vodnih žuželk. Diplomska naloga, Univerza Ljubljana. vi +56 str.

Trilar, T., 1997. Atlas kačjih pastirjev Slovenije - Projekt Slovenskega odonatološkega društva. Erjavecia 4: 22-25.

Trilar, T., 1997. Projekt Slovenskega odonatološkega društva - Atlas kačjih pastirjev Slovenije. Delo 39(228): 16. (02.X.1997)

Trilar, T. & M. Bedjanič, 1999. Contribution to the knowledge of the dragonfly fauna of Lastovo island, Dalmatia, southern Croatia. Exuviae 6: 1-6.

Turk, R., 1998. Obalna mokrišča: izziv in priložnost. Delo 40(4): 12 (18.02.1998).

Utzeri, C., A. Cordero, S. Santolamazza Carbone, L. Dell'anna & L. Mancini, 1998. Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935 nel Lazio (Italia centrale), con note di autecologia e comportamento (Odonata: Corduliidae). Opusc. zool. flumin. 163: 1-16.

Valvasor, J. W., 1685. Unterschidliche Frucht / Blumen / Krautter wie auch Vogel / Fisch / Thier / Ungeziffer und dergleichen / maistenthails nach dem Leben mit Wasser-Farben gemahlene Stuck [...]. Neobjavljen zvezek grafik v Nadškofijski knjižnici, Zagreb.

Vogrin, M., 1997 (ured.). Mladinski ekološki raziskovalni tabor Hoče 97'. Turistično društvo Hoče & Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave, Hoče, Rače. 48 str.

Vogrin, M. & N. Vogrin, 1997. Ribnik Vrbje z okolico. V: G. Vovk Petrovski (ured.), Ribnik Vrbje z okolico: Vodnik, str. 34, 45, Društvo Radoživ, Žalec.

Vogrin, N. & M. Vogrin, 1997. Krajinski park Rački ribniki - Požeg na Dravskem polju. Lovec 80(7/8): 317-318.

Vogrin, M., N. Vogrin & M. Bedjanič, 1998. Krajinski park Rački ribniki - Požeg. Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave, Rače. 8 str..

Vogrin, M., 1999. Summary: Landscape Park Rački ribniki - Požeg. V: M. Vogrin & N. Vogrin (ured.), Krajinski park Rački ribniki - Požeg: Vodnik, str. 140-144, Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave, Rače.

Vogrin, M. & N. Vogrin 1999 (ured.). Krajinski park Rački ribniki - Požeg: vodnik. Društvo za opazovanje ptic in varstvo narave, Rače. 152 str.

Vogrin, N. & M. Vogrin, 1999. Krajinski parki Slovenije: Rački ribniki - Požeg. Gea 9(12): 6-9.

VOLJČ, I., 1996. Novi podatki o kačjih pastirjih reke Ribnice. Exuviae 2/1(1995): 13-14.

Vos, A. de, 1998. Libellen verslag. V: H. Inberg (ured.), str. 14-17, Slovenië zomerkamp Velike Bloke 1997, Jeugdbond voor Natuur-en Milieustudie, Utrecht.

Weihrauch, F., 2000. A note on Brachytron pratense (Müller, 1764) from coastal Istria, NW Croatia (Anisoptera: Aeshnidae). Exuviae 7(1): 17-24.

Wildermuth, H., 1998. Terrestrial and aquatic mating territories in Somatochlora flavomaculata (Vander Linden) (Anisoptera: Corduliidae). Odonatologica 27(2): 225-237.

Wraber, T., M. Gogala, J. Gregori & F. Adamič, 1990. Rastline in živali iz Slovenije v Valvazorjevi grafični zbirki. Proteus, Ljubljana 52(10): 343-356.

Zee, M. van der, 1998. Herpetologie en limnologie. V: H. Inberg (ured.), str. 42-44, Slovenië zomerkamp Velike Bloke 1997, Jeugdbond voor Natuur-en Milieustudie, Utrecht.